03 de març 2008

Document marc per a les políques públiques locals en l'era digital

Com comentava en el post anterior, el decàleg per a l'e-polític són 10 recomanacions que s'extreuen d'un treball de reflexió i investigació impulsat des de Localret. Es tracta del llibre "Els governs catalans davant el repte de la societat de la Informació: les polítiques públies en l'era digital" una aposta valenta i rigorosa per intentar definir des de la perspectiva del món local, el nou rol de l'ajuntament i les polítiques públiques que ha d'impulsar en el context digital en el que ens trobem actualment. (descarrega del document en pdf 2Mb)

El text, per una banda, és descriptiu, ja que dona una visió de l'estat de la qüestió i incorpora com a exemple pràctic, fitxes de bones pràctiques que s'estan duent a terme actualment en municipis catalans; per una altra banda, és propositiu, ja que per cada tema s'estableixen unes recomanacions /pautes d'acció que reflexen el posicionament estratègic de Localret. En definitiva pretén ser un instrument de suport i recolçament en matèria de políques i accions per als ajuntaments.

El document defineix un nou lideratge, i un nou rol del municipi i les seves tasques i això ho fa a través de tres dimensions que engloben les funcions pròpies d'un ajuntament:
  1. E-governança: marc general (sobretot jurídic) en què es desenvolupa la societat de la informació i l’administració electrònica, i en les xarxes d’actors,considerant especialment el paper de Localret en la promoció de polítiques TIC cap al món local català.
  2. E-govern: el document aborda les funcions polítiques del municipi: lideratge i dinamització de la comunitat local i planificació i gestió estratègica del territori (infraestructures).
  3. E-administració: s'analitzen les funcions administratives dels governs locals que suposen actuacions de gestió i administració de serveis públics, sobretot orientades a l’eficiència i eficàcia, al ciutadà i als criteris per l’avaluació de la qualitat.