02 d’abril 2008

Localret Innova (III): Banc d'Innovació Local

Des d'avui el Banc d'Innovació Local (BIL) ja és públic i es troba operatiu. I què és el BIL, us preguntareu? Doncs de forma tècnica el podríem descriure com un repositori web de recursos TIC de i per l'àmbit local català. En paraules més planeres en canvi, podríem dir que el BIL és una web on es poden trobar, en forma de fitxes, bones pràctiques, recursos i proveïdors vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació i a les administracions locals de Catalunya.

Així doncs el BIL es subdivideix en tres repositoris:
  1. Bones pràctiques en l’ús de les TIC on es presenten protagonistes d’experiències reals de posada en marxa d’innovacions, així com els èxits obtinguts i les dificultats que han hagut de superar.
  2. Recursos documentals, disseny de desenvolupaments, programari, etc. Productes obtinguts d’anàlisis i d’activitats relacionades amb la innovació tecnològica i organitzativa de les administracions locals catalanes, així com dels serveis que aquestes presten als ciutadans.
  3. Proveïdors: empreses que han prestat els seus serveis a les administracions locals catalanes i que són exemplars pels processos d’innovació tecnològica, organitzativa o de serveis que han emprès.
Els objectius que persegueix el BIL són clars; primer compartir el coneixement entre les administracions locals i promoure la seva col•laboració i segon, millorar l’acció i l’eficiència dels ajuntaments mitjançant l’aprofitament de recursos i experiències de tots els governs locals de Catalunya. Per tant es tracta d'una eina de gestió i compartició del coneixement, que preten donar visibilitat a aquelles experiències més interessants quu s'estanm

I com funciona?

El BIL és una eina oberta en la qual la majoria dels seus continguts són accessibles a tots els ciutadans. Ara bé, els ajuntaments que han signat el corresponent conveni de col•laboració amb Localret, es podran descarregar determinats fitxers o arxius. El conveni regula els drets i les obligacions, tant de Localret com dels ajuntaments signants, pel que fa a la cessió i l’ús dels productes que posin a disposició d’altres ajuntaments o que es descarreguin per a utilitzar-los o implantar-los en el seu ajuntament. A més, per descarregar o pujar un contingut al BIL cal que els ajuntaments s’identifiquin amb certificat electrònic.

Més endavant m'agradaria escriure altres post en els que es detallin altres aspectes relacionats amb el BIL i també amb la seva utilizació per part dels ajunatments. De moment m'agradaria que li féssiu un cop d'ull i ens donguéssiu la vostre opinió. Des d'aquí hi podeu accedir.