16 d’abril 2009

Què és la web 3.0?

Ja fa temps que começa a sonar el terme web 3.0 però encara no tenim gaire clar el que vol dir ni el que pot representar. Tal i com estem acostumats, resultaria fàcil pensar que ara que està tant de moda el tema del 2.0 i que el gran públic ja comença a estar introduït en aquestes noves eines i aquesta nova cultura, els mitjans o les empreses s'han inventat un nou terme, una nova marca, buida de contingut o que representa un canvi gairebé imperceptible sobre moltes de les webs que existeixen avui en dia per tal de vendre o de fer notícies. Però això no és així, la web 3.0 suposarà canvis importants respecte l'Internet que coneixem avui en dia.

La web 3.0, també coneguda com a web semàntica, és ja una realitat, però es troben pocs sites i hi ha també poques empreses que treballin en aquest sentit. Aquesta nova etapa en l'evolució d'Internet pot suposar un canvi sustancial respecte al seu funcionament actual. Bàsicament, la diferència de la web 3.0 rau en que les webs incorporin informació semántica dels seus continguts que pugui ser interpretada per els sistemes informàtics dels diferenst dispositius. En el 3.0 les webs no només entendran la sintaxi dels continguts sinó també la semàntica (el significat) d'aquests, i per tant, podran adequar-se més als nostres interessos i preferències al mateix temps que podran donar resultats de forma integrada. D'aquesta manera la integració i la interoperabilitat entre webs i sistemes serà molt més gran del que és actualment i la cerca de continguts molt més acurada.

Per a que tingueu més informació i exemples al respecte us recomano el blog/web de la Dolors Reig, El Caparazon, on tracta tot sovint temes relacionats amb el 3.0. De fet, fa pocs dies va publicar un post en el que inclou 4 vídeos que us poden donar una idea molt més acurada del que significa i les possibilitats que té aquesta nova evolució de la web.

Aquí teniu però un petit aperitiu...
------------------------------------------------------------------------------------
[castellano]

Ya hace tiempo que suena el término web 3.0 pero todavía no tenemos demasiado claro loque quiere decir ni loque puede representar. Tal y como estamos acostumbrados, resultaría fácil pensar que ahora que está tan de moda el tema del 2.0 y que el gran público ya empieza a estar introducido en estas nuevas herramientas y esta nueva cultura, los medios o las empresas se han inventado un nuevo término, una nueva marca, vacía de contenido o que representa un cambio casi imperceptible sobre muchas de las webs que existen hoy en día, para vender o generar noticias. Pero esto no es así, la web 3.0 supondrá cambios importantes respecto al Internet que conocemos hoy en día.

La web 3.0, también conocida como web semántica, es ya una realidad, pero se encuentran pocos sites y hay también pocas empresas que trabajen en este sentido. Esta nueva etapa en la evolución de Internet puede suponer un cambio sustancial respeto a su funcionamiento actual. Básicamente, la diferencia de la web 3.0 rae en que las webs incorporen información semántica de sus contenidos que pueda ser interpretada por los sistemas informáticos de los diferentes dispositivos. En el 3.0 las webs no sólo entenderán la sintaxis de los contenidos sino también la semántica (el significado) de estos, y por lo tanto, podrán adecuarse más a nuestros intereses y preferencias al mismo tiempo que podrán dar resultados de forma integrada. De este modo la integración y la interoperabilitat entre webs y sistemas será mucho más grande de lo que es actualmente y la busqueda de contenidos más ajustada y precisa.

Para que tengáis más información y ejemplos al respeto os recomiendo el blog/web de Dolors Reig, El Caparazon, dónde trata a menudo temas relacionados con el 3.0. De hecho, hace pocos días publicó un post en el que incluye 4 vídeos que os pueden dar una idea muy esmerada de lo que significa y las posibilidades que tiene esta nueva evolución de la web.

Aquí tenéis un pequeño aperitivo...

06 d’abril 2009

Internet a la feina

L’altre dia vaig llegir un post de l’Enrique Dans que em va cridar l’atenció. El post tractava sobre el lliure accés dels treballadors a Internet i la relació amb la seva productivitat. Més exactament, deia que un professor de la Universitat de Melbourne, havia fet un estudi en el que es demostrava que els treballadors que accedien a Internet per temes personals durant hores de feina eren un 9 % més productius que els que no ho feien. Aquestes dades contradiuen el que cada cop amb més freqüència s’argumenta i s’aplica des de moltes empreses i organitzacions.

Així, sembla lògic que si els treballadors dediquen temps de feina a activitats personals i d’oci han de tenir menys temps per temes laborals i consegüentment ser menys productius. L’evidència d’aquest estudi, en canvi, ve a demostrar exactament el contrari. Llavors, a què es deu això? Probablement estigui relacionat amb un tema de llibertat i de responsabilitat davant la feina. En el treball, a cadascú se li haurien de definir unes responsabilitats i objectius a acomplir i després avaluar-lo en base al seu compliment i als resultats obtinguts. Des del meu punt de vista, donar llibertat i autonomia al treballador és un element clarament motivador per aquest, en canvi, controlar-lo i vigilar-lo constantment només pot tenir efectes negatius.

Per concloure, l’Enrique Dans fa un apunt sobre el telèfon que pot donar una visió de com evolucionarà el tema d’Internet en el futur. Quan es va introduir el telèfon a les empreses, es controlava i es tenia por sobre l’ús que els treballadors en poguéssin fer. Avui, en canvi, a la majoria de llocs es considera normal que puguis fer trucades (sense abusar) per temes personals; el contrari seria bastant difícil de comprendre. Per tant, potser amb el tema de navegar per la web acabarà passant el mateix i es normalitzarà el fet de que es puguin fer visites a algunes webs que no estiguin estrictament relacionades amb el treball.

Per una altra banda i com passa amb molts coses de la nostra societat el discurs oficial sobre el tema i el que després realment es fa i es deixa fer és molt diferent. Ara el tema del 2.0 ja no està en boca de només uns quants, sinó que ha arribat al gran públic i moltes institucions i empreses com també els mitjans de comunicació en parlen constantment. En canvi, si baixem a la realitat no tot és tan bonic com sembla o com ens volen fer veure, i encara hi predominen com sabeu moltes pors respecte l’efecte negatiu que l’ús d’aquestes eines pot generar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[castellano]

El otro día leí un post de Enrique Dans que me llamó la atención. El post trataba sobre el libre acceso de los trabajadores a Internet y la relación de esto con la productividad. Más exactamente, afirmaba que un profesor de la Universidad de Melbourne, había hecho un estudio en el que se demostraba que los trabajadores que accedían a Internet por temas personales durante horas de trabajo eran un 9 % más productivos que los que no lo hacían. Estos datos contradicen lo que cada vez con más frecuencia se argumenta y se aplica desde muchas empresas y organizaciones.


Así, parece lógico que si los trabajadores dedican tiempo de trabajo a actividades personales y de ocio deben tener menos tiempo para temas laborales y consiguientemente ser menos productivos. La evidencia de este estudio, en cambio, viene a demostrar exactamente lo contrario. Entonces, a qué se debe esto? Probablemente esté relacionado con un tema de libertad y de responsabilidad ante el trabajo. En el trabajo, a cada cual se le deberían definir unas responsabilidades y objetivos a cumplir y después evaluarlo en base a su cumplimiento y a los resultados obtenidos. Desde mi punto de vista, dar libertad y autonomía al trabajador es un elemento claramente motivador para este, en cambio, controlarlo y vigilarlo constantemente sólo puede tener efectos negativos.


Para concluir, Enrique Dans hace un apunte sobre el teléfono que puede dar una visión de como evolucionará el tema de Internet en el futuro. Cuando se introdujo el teléfono en las empresas, se controlaba y se tenía miedo sobre el uso que los trabajadores pudiesen hacer. Hoy, en cambio, en la mayoría de lugares se considera normal que puedas hacer llamadas(sin abusar) por temas personales; el contrario sería bastante difícil de comprender. Por lo tanto, quizás con el tema de navegar por la web acabará pasando lo mismo y se normalizará el hecho de que se puedan hacer visitas a algunas webs que no estén estrictamente relacionadas con el trabajo.


Por otro lado y como pasa con muchas cosas de nuestra sociedad el discurso oficial sobre el tema y el que después realmente se hace y se deja hacer es muy diferente. Ahora el tema del 2.0 ya no está en boca de sólo unos cuántos, sino que ha llegado al gran público y muchas instituciones y empresas como también los medios de comunicación hablan constantemente al respecto. En cambio, si bajamos a la realidad no todo es tan bonito como parece o como nos quieren hacer ver, y todavía predominan como sabéis muchos miedos respecto al efecto negativo que el uso de estas herramientas puede generar.

02 d’abril 2009

Marketing 2.0

La Eva Sanagustín conjuntament amb un grup de col·laborados ha publicat un llibre que ofereix els elements més importants que defineixen el marketing dins el nou context de les eines i la filosofia 2.0. "Del 1.0 al 2.0. Claves para entender el nuevo marketing" és un llibre que detalla tema a tema tots els elements de canvi que aquestes noves eines estan generant. Es pot descarregar en format pdf o es pot comprar l'edició en paper. En aquest enllaç trobareu més informació al respecte.


------------------------------------------------------------------------------
[castellano]

Eva Sanagustín conjuntamente con un grupo de col·laboradores ha publicado un libro que presenta los elementos más importantes que definen el marketing dentro el nuevo contexto de las herramientas y la filosofía 2.0. "Del 1.0 al 2.0. Clavas para entender el nuevo marketing" es un libro que detalla tema a tema todos los elementos de cambio que estas nuevas herramientas están generando. Se puede descargar en formato pdf o se puede comprar la edición en papel. En este enlace encontraréis más información al respecto.