26 de setembre 2008

Subvenció per difondre les TIC

El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria per subvencionar l’organització d’actes de difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya. (DOGC núm. 5.219, de 19 de setembre de 2008). L’import màxim és de 150.000 euros i es destina a activitats realitzades entre l’1 de gener i el 16 de novembre de 2008. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC.

Es valorarà fonamentalment que:
  • Que es tracti d’activitats que tinguin com a finalitat ajudar a identificar la utilitat de les TIC en qualsevol àmbit de la vida dels ciutadans (fins a 25 punts)
  • Que es tracti d’activitats adreçades a col·lectius de persones majors de 35 anys (fins a 50 punts)
  • La rellevància de l’interès econòmic, cultural, social i lingüístic de l’activitat, i l’impacte del projecte sobre el públic destinatari (fins a 25 punts)
Els impresos de sol·licitud es poden obtenir a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació en aquesta web.